Įstatai

I. Bendroji dalis

1.Tvarkos ir teisingumo jaunimo lyga (toliau šiuose įstatuose vadinama „Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, sąskaitas bankuose (mažiausiai vieną sąskaitą), kurio tikslas – koordinuoti jos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius interesus. Pagal prievoles Asociacija atsako tik savo turtu.
2.Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir šių įstatų.
3.Asociacija steigiama neribotam laikui.
4.Asociacijos finansiniais metais yra kalendoriniai metai, t.y. dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris prasideda sausio mėn. 01 d. ir pasibaigia gruodžio mėn. 31 d.
5.Asociacijos pavadinimas: Tvarkos ir teisingumo jaunimo lyga.
6.Asociacijos buveinė: Minties g. 42-50, Vilnius, Lietuvos Respublika.
7.Asociacijos teisinė forma: asociacija.
8.Asociacijos organai: Visuotinio narių susirinkimo visas teises turintis organas-Konferencija, kolegialus Asociacijos valdymo organas –Asociacijos valdyba ir vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos pirmininkas.

II. Asociacijos veiklos tikslai ir veiklos sritys, jos teisės

1.Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
2.Asociacijos veiklos tikslai:
a.rūpintis Asociacijos nariais ir koordinuoti Asociacijos narių veiklą;
b. skleisti ir populiarinti liberalias idėjas bei vertybes jaunimo tarpe bei visuomenėje;
c. propaguoti pilietinės visuomenės formavimą, asmens teises ir laisves;
d. skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas bei valstybei naudingą jaunimo veiklą;
e. skatinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu;
f. atstovauti jaunimo interesus valstybinėse institucijose, nacionalinėse politinėse, visuomeninėse struktūrose;
3.Asociacija, įgyvendindama veiklos tikslus, turi teisę vykdyti šią veiklą:
a.rengti ir organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, diskusijas, mokymus, stovyklas bei kitus masinius renginius;
b.leisti laikraščius, apžvalgas ir kitus informacinius leidinius;
c.pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
d.nekliudomai visais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
e.skleisti ir platinti informaciją apie Asociacijos veiklą, Asociacijos rėmėjus, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;
f.remti, plėsti ir organizuoti panašių asociacijų tarpusavio ryšius, bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą;
g.atstovauti Asociacijos nariams Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose;
h.gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
i.gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka;
j.steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis (įmones, fondus, asociacijas), būti jų akcininku/dalininku ir kitaip dalyvauti jų veikloje (išskyrus įstatymų numatytas išimtis);
k.samdyti darbuotojus įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
4.Asociacijos veikla apima Lietuvos Respublikos teritoriją.
5.Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

1.Asociacijos nariais gali būti 15-35 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, ar užsieniečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, bei kurie nepriklauso ar neremia jokios kitos politinės organizacijos, išskyrus partiją Tvarka ir teisingumas. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra trys. Asociacijos narys gali būti kelių asociacijų nariu.
2.Asociacijos narys turi teisę:
a.dalyvauti ir balsuoti Konferencijoje kaip numatyta šiuose įstatuose;
b.naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
c.susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
d.bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju nario įnašai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
e.kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.Asociacijos narys privalo laikytis Asociacijos įstatų.
4.Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

IV. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimų tvarka;
naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo
iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

1.Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką ir terminus nustato Konferencija, priimdama atitinkamą sprendimą.
2.Nauji Asociacijos nariai priimami gavus atitinkamą prašymą, skyriaus teikimu ir Asociacijos valdybos sprendimu, jeigu už naujo nario priėmimą balsuoja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos valdybos narių. Naujas narys laikomas priimtu nuo Asociacijos valdybos sprendimo priėmimo dienos. Naujas narys įrašomas į Asociacijos narių sąrašą. Visi ketinantys tapti Asociacijos nariais turi susipažinti su jos įstatais ir įsipareigoti jų laikytis.
3.Asociacijos nariai gali bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos. Narys, nutaręs išstoti iš Asociacijos, apie tai privalo raštu pranešti Asociacijos valdybai. Gautas prašymas registruojamas. Jeigu narys neturi jokių prievolių Asociacijai, Asociacijos valdyba savo sprendimu patvirtina nario išstojimą iš Asociacijos ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jeigu narys turi prievolių Asociacijai, Asociacijos valdyba patvirtinama nario išstojimą ir išsprendžia šio nario atsiskaitymo su Asociacija tvarką ir terminus, priimant sprendimą. Priėmus šį sprendimą, nario teisės pasibaigia, o Asociacijos narių sąraše įrašoma išstojimo data. Nario įnašai negrąžinami.
4.Asociacijos nariai, nevykdę įsipareigojimų, gali būti pašalinti iš Asociacijos. Narį pašalinti iš Asociacijos gali Asociacijos valdyba. Valdybos sprendimu narys pašalinamas iš Asociacijos, jeigu:
a.šiurkščiai pažeidžia Asociacijos įstatus;
b.pažeidžia organų sprendimus;
c.pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su Asociacijų veikla;
d.padaro žymios žalos Asociacijai;
e.nemoka nario mokesčio daugiau kaip 6 mėnesius iš eilės.
5.Prieš pašalinant narį iš Asociacijos, Asociacijos valdyba prieš 1 (vieną) mėnesį privalo apie tai narį įspėti raštu. Įspėjime turi būti nurodyti konkretūs šalinimo motyvai. Narys, gavęs tokį įspėjimą, ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo įspėjimo gavimo dienos, turi teisę kreiptis į Asociacijos valdybą dėl taikaus konflikto sureguliavimo.

V. Konferencijos kompetencija, šaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

1.Konferencija yra aukščiausias Asociacijos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.
2.Konferencija:
a.keičia Asociacijos įstatus;
b.skiria (renka) ir atšaukia Asociacijos valdymo organų narius;
c.nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
d.tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
e.priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
f.priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
3.Konferencija sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose Konferencijos kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
4.Konferencija neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti Konferencijos kompetencijai priklausančių klausimų.
5.Konferencijoje sprendžiamojo balso teisę turi atstovai, atstovaujantys Asociacijos nariams. Atstovų kvotos nustatomos Asociacijos valdybos sprendimu likus ne nemažiau kaip 1 (vienas) mėnesiui iki Konferencijos. Atstovas turi tiek balsų, kiek narių jis atstovauja. Narių atstovai privalo informuoti narius per 10 (dešimt) dienų po kiekvienos Konferencijos apie priimtus sprendimus.
6.Asociacijos valdymo organų nariai, gali dalyvauti Konferencijoje be balso teisės.
7.Konferencija gali būti sušaukta bet kuriuo metu. Konferencijos sušaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos pirmininkas, Asociacijos valdyba arba ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių. Apie būsimą Konferenciją skyriui pranešama likus ne mažiau kaip 14 (keturiolika) kalendorių dienų iki Konferencijos. Pranešti galima raštu arba skelbiant apie susirinkimą dienraštyje „Lietuvos rytas“.
8.Konferencija gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja atstovai, kuriems priklausantis balsų skaičius Konferencijoje sudarytų daugiau kaip ½ visų Asociacijos narių balsų. Konferencijos sprendimas, išskyrus šio įstatų skyriaus 2 punkto „a“ ir „e“ papunkčiuose nurodytus sprendimus, ir tais atvejais, kai renkami Asociacijos pirmininkas ir/arba Asociacijos valdybos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių atstovų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Šio įstatų skyriaus 2 punkto „a“ ir „e“ papunkčiuose nurodytiems Konferencijos sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių atstovų balsų. Tais atvejais, kai skiriami (renkami) arba atšaukiami Asociacijos pirmininkas ir/arba Asociacijos valdybos nariai, sprendimai priimami visų atstovų balsų dauguma.
9.Jeigu sušauktoje Konferencijoje nėra kvorumo, Asociacijos pirmininkas šaukia pakartotinę Konferenciją, kuri turi teisę priimti sprendimus neįvykusios Konferencijos darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių jame atstovų skaičiaus.
10.Konferencija gali būti šaukiama teismo sprendimu, jei ji nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar valdymo organas.
11.Konferencijos protokoluojamos.

VI. Asociacijos pirmininkas, jo kompetencija, Asociacijos valdyba, jos kompetencija,
Asociacijos pirmininko, Asociacijos valdybos narių ir pirmininko skyrimo (rinkimo)
bei atšaukimo tvarka, laikotarpis, kuriam skiriamas (renkamas)
Asociacijos pirmininkas ir sudaroma Asociacijos valdyba

1.Asociacijos valdymo organai yra: kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas.
2.Asociacijos valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. Asociacijos valdybą sudaro 3 (trys) nariai (įskaitant pirmininką). Valdybos narius ir jos pirmininką 2 (dviejų) metų laikotarpiui skiria (renka) ir atšaukia Konferencija. Konferencija gali atšaukti valdybos narius ir jos pirmininką anksčiau termino, jeigu jie pažeidė Asociacijos įstatus ir dėl to padarė žalos Asociacijai, savo elgesiu diskredituoja Asociaciją. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.
3.Asociacijos pirmininką 2 (dviejų) metų laikotarpiui skiria (renka) ir atšaukia Konferencija. Konferencija gali atšaukti Asociacijos pirmininką anksčiau termino, jeigu jis pažeidė Asociacijos įstatus ir dėl to padarė žalos Asociacijai, savo elgesiu diskredituoja Asociaciją. Asociacijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
4.Asociacijos pirmininkas, Asociacijos valdybos narys, Asociacijos valdybos pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
5.Esant santykiams su kitais asmenimis, Asociacijos vardu vienasmeniškai veikia Asociacijos pirmininkas, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu. Asociacijos pirmininkas priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, sprendžia kitus jo kompetencijai priskirtus klausimus.
6.Asociacijos valdyba atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, Konferencijos sušaukimą, pranešimą Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai, atsako už Asociacijos veiklos organizavimą, Asociacijos narių apskaitą, nustato Konferencijos atstovų kvotas, priima sprendimą dėl skyrių steigimo.
7.Asociacijos valdyba skirsto lėšas, tvirtina turtinių įnašų įvertinimą, analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos, ir kitus vertybių apskaitos duomenis, rengia ir pateikia Konferencijai Asociacijos veiklos ataskaitą, kontroliuoja lėšų panaudojimą ir atsako už jų paskirstymą, organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka, sprendžia kitus šiuose įstatuose Asociacijos valdybos kompetencijai priskirtus klausimus. Valdyba taip pat priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių valdymo organų narius.
8.Sprendimus Asociacijos vardu įsigyti turto, perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti Asociacijai priklausantį turtą priima Asociacijos valdyba 2/3 balsų dauguma.
9.Už veiklą valdyboje jos nariui gali būti atlyginama.
10.Asociacijos valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
11.Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžiai protokoluojami.

VII. Asociacijos struktūra

1.Asociacijos struktūrą sudaro skyriai (struktūriniai padaliniai), veikiantys savivaldybių teritorijų ribose. Vienos savivaldybės teritorijos ribose gali veikti tik vienas skyrius. Skyrių nariai kviečiami į susirinkimus, kuriuose renka savo atstovus į Konferenciją. Tokie susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą metuose. Jų išimtinė funkcija – narių atstovų išrinkimas 2 ( dvejų) metų laikotarpiui, jei jie netinkamai atstovauja narių teisėms, jų atšaukimas nesibaigus kadencijai.
2.Asociacijos skyrius steigia Valdyba, gavusi ne mažiau kaip 3 (trys) vienos savivaldybės teritorijoje gyvenančių Asociacijos narių iniciatyvinės grupės prašymą. Skyriai veikia pagal Valdybos patvirtintus darbo reglamentus.

VIII. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

1.Nariui raštu pareikalavus, Asociacijos valdyba ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas visų su Asociacijos veikla susijusių dokumentų. Jeigu Asociacijos valdyba atsisako pateikti nario reikalaujamą informaciją ir/arba dokumentus, kilusį ginčą dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka.
2.Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
3.Nariams pateikiamame Asociacijos narių sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Asociacijos turimus duomenis narių vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, narių adresai korespondencijai.

IX. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka,
kuria vadovaujantis skelbiama vieša Asociacijos informacija

1.Asociacija pranešimus gali perduoti asmeniškai, paštu arba telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą, jei įstatymai ar šie įstatai nenumato kitaip.
2.Tais atvejais, kai įstatymai ar šie įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai spaudoje, Asociacijos pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
3.Asociacijos pranešimai, su kuriais privaloma supažindinti narius arba kitus asmenis, skelbiami nustatytu laiku, o jeigu jis nenustatytas – per 15 (penkiolika) dienų nuo pareigos paskelbti atsiradimo dienos.
4.Už Asociacijos pranešimų savalaikį išsiuntimą (paskelbimą) atsako Asociacijos valdyba, o jei Asociacija likviduojama – likvidatorius.
5.Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais informacija apie Asociacijos veiklą pateikiama visuomenei skelbiant dienraštyje „Lietuvos rytas“.

X. Asociacijos pajamų šaltiniai, lėšų, pajamų bei turto naudojimo tvarka.
Lėšų ir pajamų naudojimo, Asociacijos veiklos kontrolės tvarka

1.Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti turtas, teisėtai įgytas įstatuose nustatytai veiklai vykdyti. Asociacijos turtas yra atskirtas nuo Asociacijos narių turto.
2.Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus Asociacijos veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
3.Net ir šio įstatų skyriaus 2 punkte nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama:
a.neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo organų nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus šiuose įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;
b.mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;
c.Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;
d.suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;
e.skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;
f.skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;
g.pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
h.parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;
i.steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;
j.vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;
k.vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;
l.ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
4.Aukščiau šiame įstatų skyriuje numatytas su nariu susijęs asmuo yra:
a.Asociacijos nario – fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis (sugyventinis), sutuoktinio (sugyventinio) artimasis giminaitis;
b.juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų Asociacijos nario – juridinio asmens organe;
c.juridinis asmuo, kurio organe daugiau kaip pusę balsų turi Asociacijos narys, šio punkto „a“ ir „b“ papunkčiuose nurodytas asmuo ar šie asmenys kartu.
5.Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.
6.Asociacijos lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.
7.Asociacijos pajamų šaltiniai gali būti:
a.narių įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;
b.rėmėjų suteiktos lėšos;
c.testamentu Asociacijai paliktas turtas;
d.kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
e.Asociacijai priklausančių juridinių asmenų ir juridinių asmenų, kurių dalininku yra Asociacija, pelnas;
f.lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš fondų, programų bei projektų;
g.parama, gauta įstatymų nustatyta tvarka;
h.pajamos iš Asociacijos įstatų nustatyta tvarka vykdomos ūkinės-komercinės veiklos.
8.Narių ir rėmėjų įnašus, dovanas bei palikimą gali sudaryti pinigai, turtas (pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kt.) ir paslaugos.
9.Pasibaigus ūkiniams metams, ne vėliau kaip iki kovo mėn. 31 dienos, Asociacijos valdyba turi parengti ir pateikti Konferencijai kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Asociacija turi sudaryti sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.
10.Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
a.informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
b.Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
c.Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
d.samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
11.Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Konferencija.
12.Asociacijos lėšų panaudojimą kontroliuoja ir už jų paskirstymą atsako Asociacijos valdyba.

XI. Įstatų keitimo tvarka

1.Sprendimą pakeisti Asociacijos įstatus priima Konferencija, kai už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių delegatų. Ši Konferencija priima naują įstatų redakciją ir išrenka asmenį, kuris įgaliojamas pasirašyti pakeistus Asociacijos įstatus. Jeigu neišrenkamas asmuo, turintis pasirašyti įstatus, įstatus pasirašo Asociacijos pirmininkas.
2.Už visų dokumentų, reikalingų priimti ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pakeistus Asociacijos įstatus, pateikimą, bei už pakeistų Asociacijos įstatų įregistravimą atsako Asociacijos valdyba. Savo sprendimu Asociacijos valdyba gali pavesti Asociacijos pirmininkui atlikti visus šiuos veiksmus.
3.Pakeisti Asociacijos įstatai įsigalioja ir jais remtis galima tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre dienos.

XII. Filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

1.Asociacija turi teisę steigti filialus ir/arba atstovybes.
2.Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir/arba atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Asociacijos valdyba.
3.Asociacijos valdyba priima visus sprendimus dėl filialų ir/arba atstovybių teisinio statuso, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir/arba atstovybių valdymo organų narius.
4.Asociacijos filialo ir/arba atstovybės nuostatai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai devintųjų metų vasario mėnesio aštuntąją dieną.

Bombax Theme designed by itx